Madagh

44e Anniversaire de la consécration de l’Eglise Sainte-Marie Mère-de-Dieu

Կիրակի 03 Նոյեմբեր 2019
Իսի-լէ-Մուլինոյի Սուրբ Մարիամ Աստուածածին եկեղեցւոյ
Օծման 44-րդ Տարեդարձ
Պատարագ եւՄատաղի
օրհնութիւն
Ժամը 13-ին՝ Սիրոյ Սեղան
Salle Hunebelle
Place Jules Hunebelle
92140 Clamart
01 46 44 28 52

DIMANCHE 03 NOVEMBRE 2019
44e Anniversaire
de la Consécration de L’Eglise
Sainte-Marie-Mère-De-Dieu
D’Issy-les-Moulineaux
Messe Solennelle et Bénédiction du Madagh
DEJEUNER A SALLE DES FETES HUNEBELLE
A 13H
Place Jules Hunebelle
92140 Clamart
Secrétariat de L’Eglise : 01 46 44 28 52

28 octobre 2019|

43e Anniversaire de la consécration de l’Eglise Sainte-Marie Mère-de-Dieu

ՈւԽՏԻ ՕՐ ԵՒ ՄԱՏԱՂՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ
1975-2018
Իսի-լէ-Մուլինոյի Սուրբ Մարիամ Աստուածածին եկեղեցւոյ օծման
43-րդ տարեդարձի առիթով

Հանդիսաւոր Սուրբ պատարագ
Կիրակի18 նոյեմբեր 2018
Ժամը 10-30-ին
Կը պատարագէ Գերաշնորհ Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան Առաջնորդ ֆրանսայի Հայոց Թէմի
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը կատարուի եկեղեցաշէն հանգուցեալ կնքահայրերու եւ բարերարներու, ինչպէս նաեւ՝գոհաբանական մաղթանք ի կեանս եղող բարերարներու արեւշատութեան համար:
***********************
Հոգեւոր Հովիւն ու Ծխական խորհուրդը, սիրով կը հրաւիրեն եկեղեցւոյզաւակները մասնակցիլ սիրոյ ճաշին […]

26 octobre 2018|

42e Anniversaire de la consécration de l’Eglise Sainte-Marie Mère-de-Dieu/Իսի-լէ-Մուլինոյի Սուրբ Մարիամ Աստուածածին եկեղեցւոյ Օծման 42-րդ Տարեդարձ

42e Anniversaire de la consécration de l’Eglise Sainte-Marie Mère-de-Dieu d’Issy-les-Moulineaux
(1975 – 2017)
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017

Messe Solennelle et Bénédiction du Madagh
DEJEUNER A 13H SALLE MENAND AU
PALAIS DES CONGRES
25, avenue Victor Cresson
92130 Issy-les-Moulineaux
Réservation des places
Avant le 10 novembre
Secrétariat de l’Eglise : 01 46 44 28 52
Comité des Dames : 06 61 11 24 31

Իսի-լէ-Մուլինոյի Սուրբ […]

4 novembre 2017|