Ascension 2019

Հինգշաբթի 31 Մայիս 2019
Համբարձումն Քրիստոսի
Յիշատակ փոխադրութեան Հայրապետական Աթոռոյն Ամենայն Հայոց ի Սսոյ ի Ս. Էջմիածին յամի Տեառն 1441
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ 9. 30-ին
Սուրբ Պատարագ ՝ 10.15-ին
Jeudi 31 Mai 2019
Quarantiéme jour de Pâques. Ascension du Christ
Commémoration du retour du Siège Patriarcal les Arméniens
de Sis à St. Etchmiadzine en 1441
Matines à 9h30
Sainte Messe à 10h15

28 mai 2019|

Les fêtes importantes [catéchisme enfants]

Catéchisme : apprenez à vos enfants quelles sont les fêtes principales de l’Eglise Arménienne.

 

 

30 juin 2015|