Nativité

Noël, Nativité, Epiphanie / Տօն Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան

Noël, Nativité, Epiphanie
Samedi 6 Janvier 2018
9h30 : Les Matines
10h30 : Sainte Messe
Bénédiction de l’eau à la fin de la Messe

Տօն Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան
Շաբաթ 6 Յունուար 2018
Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ
Օրհնեալ է Յայտնութիւնն Քրիստոսի
Սկիզբ ժամերգութեանց 9.30-ին
Սուրբ Պատարագ 10.30-ին
եւ Ջրօրհնէք

2 janvier 2018|

Vigile de la Nativité / Ճրագալոյց Սուրբ Ծննդեան

Vigile de la Nativité
Vendredi 5 Janvier 2018
« LE CHRIST EST NÉ ET S’EST RÉVÉLÉ »
« BENIE SOIT LA RESURRECTION DU CHRIST »
17h45 : Vêpres et Lecture des Prophéties
18h30 : Sainte-Messe

 Ճրագալոյց Սուրբ Ծննդեան
Ուրբաթ 5 Յունուար 2018
Երեկոյեան ժամերգութիւն 17.45-ին
Ճրագալոյցի Ս. Պատարագ 18.30-ին

2 janvier 2018|