Le groupe des jeunes de l’Eglise Sainte-Marie Mère-de-Dieu
a le plaisir de vous inviter
à une rencontre avec
Son Eminence Monseigneur Vahan Hovhanessian
Primat du Diocèse de France
Le vendredi 18 novembre 2016 à 20h30
Le thème choisi est « Historique de l’Eglise Arménienne Apostolique, Arménienne Catholique et Arménienne Protestante »
Lieu : Salle Nourhan Fringhian
6, avenue Bourgain – 92130 Issy-les-Moulineaux
Entrée libre


Սուրբ Մարիամ Աստուածածին եկեղեցւոյ
Եկեղեցասէր երիտասարդաց միութիւնը
Կը հրաւիրէ դասախօսութեան
որ պիտի ներկայացնէ՝
Գերաշնորհ Տէր Վահան եպս. Յովհաննէսեան
Առաջնորդ Ֆրանսայի Հայոց թեմի
ուրբաթ 18 նոյեմբեր 2016 ժամը 20-30ին
« Ճանչնանք երեք Յարանուանութիւնները Հայ Առաքելական Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարական Եկեղեցիները »
Նուրհան Ֆրէնկեան սրահ
6, avenue Bourgain – 92130 Issy-les-Moulineaux
Մուտքը ազատ է

Historique Eglise Arménienne Apostolique, Catholique et Protestante

DR

Partager cette page :