DINER PASCAL

ORGANISÉ PAR LE CONSEIL PAROISSIAL
DE L’EGLISE ARMENIENNE
SAINTE MARIE-MERE DE DIEU D’ISSY LES MOULINEAUX

Dimanche 1 avril 2018 à 20 heures

Dans la salle Nourhan FRINGHIAN de l’église,
6 av. Bourgain 92130 Issy Les Moulineaux

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
VEUILLEZ CONTACTER LES NUMEROS SUIVANTS :
01 46 44 28 52 / 06 51 20 86 90

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ
ԶԱՏԿՈՒԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Կազմակերպութեամբ՝ Իսի լէ մուլինոյի
Սուրբ Մարիամ Աստուածածին Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի

ԿԻՐԱԿԻ 1 ԱՊՐԻԼ 2018 ԺԱՄԸ 20:00-Ին

Եկեղեցւոյ Նուրհան Ֆրէնկեան սրահին մէջ
Տեղերը ապահովելու համար դիմել՝
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹԵԱՆ
01 46 44 28 52 / 06 51 20 86 90

Dîner Pâques 2018

DR

Partager cette page :